Zaštita uljane repice od bolesti

Stručna podrška: dipl.inž zaštite bilja Dragan Ognjenović, Bayer d.o.o. Beograd

Svedoci smo posledica promene klime kako na globalnom tako i na  lokalnom nivou. Prosečno povećanje temperatura tokom vegetacije, ekstremne temperaturne oscilacije, zemljišne i vazdušne suše u letnjim mesecima praćene toplim vetrovima, jasan su pokazatelj da treba da menjamo naše navike i prilagođavamo se situaciji. Ove pojave su najizraženije na lakšim zemljištima i višim terenima sa niskim kapacitetom za akumulaciju vode. Nizak udeo ukupnih površina koje se navodnjavaju, nestabilna proizvodnja bez mogućnosti dugoročnog planiranja, primoravaju proizvođače da razmišljaju na inovativniji način nego do sada.

Obzirom da se u našim agroekološkim uslovima setva uljane repice obavlja u periodu od kraja avgusta do početka septembra, a žetva sredinom ili krajem juna, usevi uljane repice provode na poljima izmedju 9 i 10 meseci. Tokom tog perioda biljke su izložene vremenskim prilikama svih godišnjih doba i njihovim izazovima. Smatra se da je za vrhunske prinose svih useva pa i uljane repice, glavni faktor uspeha odbrana biljaka od stresnih uslova kako biotičkih tako I abiotičkih, a tu se pre svega misli na prevenciju od izmrzavanja – regulacijom porasta, odbranu od štetnih insekata kao i odbranu od patogena.

Strategija kompanije Bayer zasniva se upravo na umanjenju stresnih faktora iz perspektive zaštite bilja, kako bi usevi mogli da ostvare svoj pun genetski potencijal. Iz tog razloga u portfoliju namenjenom za primenu u uljanoj repici nalazi se niz rešenja za probleme koji se javljaju u vegetaciji i to: regulator rasta Folicur, insekticidi Decis Expert, Proteus, Biscaya kao I fungicid Propulse.

Najveće ekonomske štete u prolećnom delu vegetacije pričinjavaju bolesti: crna pegavost kupusnjača (Alternaria brassicae) i bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum).

Obe ove bolesti direktno utiču na prinos i kvalitet uljane repice, a kako bi sprečili razvoj bolesti i osigurali visok i stabilan prinos, Bayer je za ovu namenu registrovao fungicid Propulse. Ovaj fungicid je jednistven na tržištu zbog sinergije triazolske i nove SDHI aktivne materije fluopirama koji ima izuzetno efikasno delovanje na navedene bolesti. Osim visoke efikasnosti, ovaj fungicid omogućava produženo nalivanje zrna i manje osipanje prilikom žetve, jer uljana repica ujednačenije sazreva i tom prilikom ne dolazi do pucanja ljuski. Period primene ovog fungicida je veoma širok od 14-73 BBCH skale tj. od fenofaze razvijanja lista do fenofaze formiranja ploda.

Slika 3. Levo od crvene linije i uvratina su delovi parcele tretirani sa preparatom Propulse; Desno od linije je jedan prohod prskalice koji je netretiran. Autor fotografije: Igor Dulić

Preporučeno vreme primene ukoliko se primenjuje jednom u toku vegetacije je u fazi cvetanja ili pred početak cvetanja kada se Propulse može primeniti zajedno sa insekticidima Proteus ili Biscaya za suzbijanje sjajnika. U slučaju velikog pritiska bolesti (ponovljena setva, uzak plodored sa uljaricama poput suncokreta, vremenski uslovi sa padavinama i sl.) može se primeniti do dva puta u toku iste godine na parceli. Doza primene preparata Propulse je 1 litar po hektaru. Primena fungicida Propulse u praksi se pokazala kao ekonomski isplativa, a to se takođe potvrdilo i u našim ogledima u sezoni 2016/2017. Rezultat do kog smo došli merenjem na 8 različitih lokaliteta na više različitih hibrida je povećanje prinosa u proseku za 514kg/ha. Ovakvi ogledi mogu da potvrde da se upotrebom fungicida u uljanoj repici zaista mogu ostvariti značajno veći prinosi, a proizvodnja uljane repice podići na jedan novi, još profitabilniji nivo.

Bilten "Za našu zemlju", broj 64, april 2018.