Zaštita ječma od bolesti - poseban pristup

Stručna podrška: mr Gordana Forgić, stručni konsultant u zaštiti bilja, Sombor

Pristup u zaštiti ječma od bolesti razlikuje se od zaštite pšenice iz više razloga:

• ječam je osetljiviji na pojavu bolesti,

• značajne bolesti se prenose semenom tako da ječam može biti zaražen nekim bolestima već u jesen ili rano proleće (već duže vreme ovog proleća možemo videti u polju simptome mrežaste pegavosi ječma i sive pegavosti).

Slika.1.Simptomi prisustva virusa u ječmu 

Poljoprivrednim proizvođačima je preporuka da obilaze njive pod ječmom i vide kakvog je zdravstvenog stanja usev.

   

Slika 2.i 3.  Simptomi na ječmu abiotičke prirode

Nema otpornih sorti na neke značajne bolesti ječma, jer se prenose biljnim ostacima pa veoma često primenjena redukovana obrada zemljišta, može doprineti značajnijoj pojavi bolesti ječma. Kod ječma su svi listovi značajni za prinos, tako da zaštitom fungicidima treba sačuvati sve listove ječma uključujući i donje.

Najznačajnije bolesti ječma su:

1. Siva pegavost ječma (Rhynchosporium secalis)

2. Mrežasta pegavost (Pyrenophora/ Helminthosporium teres)

3. Nova pegavost na ječmu – Ramularia collo cygni

    

Slika 4. Pyrenophora teres –mrezasta pegavost jecma

Ječam je veoma osetljiv na niske temperature, ostatke pesticida, višak vlage, nedostatak hraniva pa se veoma često simptomi abiotičkih faktora pripisuju simptomima bolesti. Simptomi žućenja su mogući i kao posledica zaraze virusima s jeseni tako da uvek treba konsultovati stručnjake za zaštitu bilja u donošenju odluke o primeni fungicida.

1. SIVA PEGAVOST JEČMA (RHYNCHOSPORIUM SECALIS)

Simptomi ove pegavosti, lako se mogu uočiti na donjim listovima ječma, koji se kasnije šire ka gornjim listovima biljke. Usled spajanja pega listovi se suše, a simptome možemo zapaziti i na plevicama kada direktno mogu uticati na smanjenje prinosa čak i do 30 %. Kišovito vreme sa rosom i visokom relativnom vlažnošću vazduha pogoduje širenju bolesti.

Slika 5. Rhynccosporium secalis na ječmu-siva pegavost ječma

2.MREŽASTA PEGAVOST JEČMA (PYRENOPHORA/HELMINTHOSPORIUM TERES)

Ovoj bolesti za razvoj pogoduje hladnije (temperatura već od 8 stepeni) i vlažnije vreme. Na ovog patogena osetljivije su sorte pivarskog ječma.

3.RAMULARIA COLLO CYGNI-NOVA PEGAVOST NA JEČMU

Ova bolest se razvija na ozimom i jarom ječmu. Do danas nisu poznate tolerantne sorte, bolest se prenosi semenom, samoniklim biljkama. Simptomi se posebno javljaju na listu zastavičaru i listu ispod njega, a infekcija nastaje od pojave prvog lista pa sve do kraja vegetacije. Patogen je veoma agresivan i prouzrokuje potpuno sušenje listova, a smanjenje prinosa može ići čak do 25%.

   

Simptomi nove pegavosti ječma

PREPORUKA PRIMENE FUNGICIDA U JEČMU

Prvi tretman T-1 u fazi vlatanja zajedno sa herbicidima

Drugi tretman T-2 pojava zastavičara zbog NOVE PEGAVOSTI NA JEČMU

Treći tretman T-3 u fazi klasanja i početak cvetanja

Na tržištu je prisutan veliki broj fungicida efikasnih za zaštitu ječma od sive i mrežaste pegavosti ječma na bazi aktivnih materija strobilurin i triazol, kao i na bazi tiofanatmetila, tebukonazola…međutim kada je u pitanju ramularija na ječmu važno je pridržavati se momenta primene fungicida i dodati fungicide na bazi aktivne materije hlortalonil.

Napomena: svakodnevne informacije o problemima u zaštiti bilja i mogućnostima rešavanja istih, možete pronaći na internet stranici o ZAŠTITI BILJA našeg dugogodišnjeg stručnog saradnika Gordane Forgić na adresi: www.agrolekar.rs.

Bilten "Za našu zemlju", broj 64, april 2018.