Primena fungicida u pšenici

Stručna podrška: dipl.inž. zaštite bilja Maja Sudimac, PSS Pančevo

Zaštita strnih žita od bolesti treba da se zasniva na principima Integralne zaštite bilja (IPM). Odluka za tretman znači da su ispunjeni sledeći uslovi: prisustvo patogena, vremenski uslovi za razvoj patogena i fenofaza biljke; osetljivost sorte, plodored, rok setve, adekvatno đubrenje azotom - utiču na pojavu bolesti. Praksa je pokazala da ispunjavanjem pragova štetnosti za pojedine bolesti pšenice, hemijski tretman je neizostavan. Gubitak zelene lisne površine lista zastavičara i lista ispod zastavičara utiču na slabiji razvoj i manju težinu zrna pšenice. Za fuzarioze klasa takođe je važan model prognoze koji predviđa rizik od pojave fuzariuma klasa pšenice.

Kada se ispune svi uslovi za tretman važan je izbor preparata prema FRAC-u, kako bi se izbegla pojava rezistentnosti na pojedine aktivne materije. Rezistentnost je nasledna sposobnost štetnog organizma u okviru populacije da preživi tretman sredstvima za zaštitu bilja koji je pre ove pojave bio efikasan. Takvi organizmi su podložni mutacijama i brzom prilagođavanju.

Da bi se izbegla rezistentnost ne koristiti jednu aktivnu materiju (koristiti preparate sa dve ili tri aktivne materije različitog mehanizma delovanja). Primenjivati preporučene doze preparata. Birati hemijske grupe različitog mehanizma delovanja za naredni tretman.

Pregled najčešće korišćenih fungicida za zaštitu pšenice od bolesti i oznaka prema mehanizmu delovanja.

Tabela će sigurno biti mnogima nerazumljiva i nejasna. Zbog toga pravilo i dalje važi, savet stručnjaka zaštite bilja potraži.

Bilten "Za našu zemlju", broj 64, april 2018.