„Kašikanje” lišća leske

Stručna podrška: dipl.inž. zaštite bilja Jelena Perenčević, PSS Sombor

Kašikanje lišća se pojavljuje kada biljkama nedostaju mikroelementi, mangan (Mn), bor (B), a najčešće ovu pojavu prouzrokuje nedostatak molibdena. Kod kupusunjača, na primer, nedostatak molibdena dovodi do smanjenja porasta dela lista oko drške.

Početkom avgusta 2018. godine, na leski (Corylis avenae) staroj tri godine, pojavilo se kašikanje na listovima biljke posle zalivanja biljaka azotom. Kašikanje se javilo na vršnim listovima leske, a na srednjem delu mladara je lišće zaostajalo u porastu. Ivice listova su prestale sa porastom ali se nije pojavila nekroza jer sprovodni sudovi normalno rastu, a sve to zajedno  je dovelo do kašikanja listova.

Kašikanje kod leske se pojavilo na delu biljke gde je biljci na raspolaganju bila manja količina molibdena. Za lečenje ove pojave, primenjen je preparat Wuxal Molibdenum folijarno u količini od 1,5 litara po hektaru. Wuxal Molibden u svom sastavu sadrži 6% molibdena i 8% fosfora. Uloga  molibdena je da prevodi azot iz nitratnog oblika u amino kiselinski sastav unutar biljaka. Takođe je molibden bitan za prevođenje neorganskog oblika fosfora u organsku formu u samoj biljci. Molibden je mobilan u biljkama i kreće se brzo i ksilelom i floemom. Veže se i sa sumporom. Molibden minimizira prisustvo nitrita i nitrata u biljnom tkivu i smanjuje njihovu toksičnost.

Posle dve nedelje nakon primene preparata, vršno lišće leske se ispravilo, dok su donji deformisani listovi ostali kao u fazi kada je bilo problema sa toksičnošću prouzrokovanim nitritima.

Bilten "Za našu zemlju", broj 69, septembar 2018.