Bayer Agronomska rešenja

Stručna podrška: Dipl.inž. zaštite bilja Zoran Tomašev, Bayer doo Beograd

“Pametni Herbicidi” kao rešenje za svaku njivu

Kukuruz predstavlja biljnu vrstu čija je realizacija genetskog potencijala prinosa po hektaru limitirana različitim vrstama STRESA.

Kao što se često navodi, stres, kao osnovni limitator prinosa, može da bude biotičke (korovi, štetočine...) i abiotičke prirode (zemljište, voda, temperatura...).

U vezi sa tim, cilj svake proizvodnje kukuruza bi trebalo da bude usmeren na umanjenje uticaja stresa.

Sagledavanjem prethodnih iskustava i prakse, najbolji rezultati se postižu kombinacijom selekcionih i agronomskih mera.

Bayer Agronomskim Rešenjima umanjuje se uticaj stresa u kritičnim fazama proizvodnje kukuruza i time postavlja osnov za postizanje visokih prinosa uz što manje korišćenje resursa, te očuvanje životne sredine i celokupne održivosti proizvodnje.

Kako bismo te mere na najbolji način implementirali i u praksi, veoma je bitno da sagledamo koji su najvažniji elementi koji utiču na formiranje prinosa kao polazne osnove u formiranju strategije.

Kao podsetnik, u proizvodnji kukuruza, prinos može da se iskaže kroz jednostavnu formulu sa sledećim elementima:

A. Sklop

B. Broj klipova po biljci

C. Broj redova zrna po klipu

D. Broj zrna u svakom redu

E. Masa zrna

Cilj Bayer-ovih Integralnih Agronomskih Rešenja je da se umanji uticaj stresa na svaki od ovih elemenata.

Prva kritična faza je uspostavljanje OPTIMALNOG SKLOPA biljaka kukuruza, pa se vidi koliki je značaj upotrebe fungicida Sonido za tretiranje semena kukuruza i u okviru jedinstvenog integralnog i profesionalnog tretmana semena — i Bayer SeedGrowth™ programa.

Primena „Pametnih herbicida“ je veoma bitna za elemente koji određuju sam broj klipova po biljci, broj redova zrna po klipu, a i posredno, na broj zrna po svakom redu .

Kako bi maksimalno umanjili STRES, „Pametni“ herbicidi moraju da zadovolje sledeće kriterijume:

• Da omoguće formiranje klipova na 12-14. članku (što bliže gornjim listovima koji najduže vrše fotosintezu)

• Da spreče „abortiranje klipova“sa gornjih nodusa. Klip na višem nodusu donosi veći prinos za 10%

• Da omoguće formiranje broja redova zrna u klipu u skladu sa genetskim potencijalom

• Da omoguće postizanje optimalnih uslova za formiranje klipova i osiguraju genetski potencijal broja zrna (redova i broja zrna po redu)

• Da spreče „abortiranje“ zrna

U cilju ispunjavanja svih tih zahteva, „Pametan“ herbicid trebalo bi da ima sledeće karakteristike:

- jednostavan i fleksibilan za primenu,

- bez fitotoksičnog stresa za kukuruz,

- snaćno, brzo i SINHRONIZOVANO delovanje na korove,

- bez korova (stresa) u fazama B; C; D,

- isplativ.

Bayer Agronomska Rešenja u zaštiti kukuruza od korova, podrazumevaju rešenje za svaku njivu, a to svakako mora biti ostvareno kroz jedan integralni pristup koji obuhvata savremene herbicide i program integralnog suzbijanja korova objedinjene u sledećem planu.

„Pametni“ herbicidi predstavljaju veoma bitan element Bayer Agronomskih Rešenja kojima želimo da umanjimo uticaj stresa u kritičnim fazama proizvodnje kukuruza i time postavimo osnov za postizanje visokih prinosa uz što manje korišćenje resursa, te očuvanje životne sredine i celokupne održivosti proizvodnje. Verujemo da ovakvim pristupom, otvaramo novo poglavlje u proizvodnji kukuruza koju očekuju veliki izazovi u narednim godinama.

Bilten "Za našu zemlju", broj 61, januar 2018.