Zaštita konvencionalne uljane repice

Stručna podrška: Aleksandar Jotov, menadžer primene, Basf d.o.o. Beograd

Uljana repica je usev koji je poslednjih godina u ekspanziji. Površine ipak osciliraju, zavisno od cena, uslova za proizvodnju i prinosa u prethodnoj godini. Sa izuzetkom određenog broja profesionalnih proizvođača, tehnologija proizvodnje i zaštite velikom broju proizvođača još uvek nije dovoljno jasna što se odražava na prinose, a potom i na motivisanost za setvu uljane repice. U želji da bar malo doprinesemo razjašnjenju tehnologije zaštite, imajući u vidu da do jeseni ima dovoljno vremena, ovde ćemo se pozabaviti suzbijanjem korova u konvencionalnoj uljanoj repici.

Pravilna nega useva u jesen obezbeđuje 50% od ukupnog prinosa uljane repice, što nije slučaj ni sa jednim drugim ozimim usevom. Postoji pogrešno mišljenje da će zima i mraz rešiti problem korova, često se to i desi ali uvek prekasno. Korovi koji rastu zajedno sa uljanom repicom, troše vodu i hranu, prisiljavaju uljanu repicu da se izdužuje, čime direktno utiču na gubitke prilikom prezimljavanja. Kasno suzbijanje korova, što je navika pojedinih proizvođača (tek u oktobru) ima sličan efekat jer korovi su već uradili svoje.

Posle setve a pre nicanja uljane repice, primenom herbicida Butisan(R) 400 SC u dozi od 2,5 l/ha omogućujemo uljanoj repici nesmetan i brži rast. U zemljama gde je uljana repica značajan usev (Nemačka, Francuska, Austrija) Butisan(R) 400 SC ima dozvolu za primenu i u ranom postu do pojave drugog lista uljane repice. Najbolje ga je primeniti nakon setve a pre nicanja useva i korova. Tretman Butisanom(R) 400 SC uz padavine potrebne za aktivaciju herbicida oslobađa usev od korova u ranoj fazi i pomaže ukupnoj kondiciji uljane repice. Butisan(R) 400 SC poseduje odličnu fotostabilnost i ne zavisi ili malo zavisi od zemljišne vlage, tako se vrlo lako aktivira i tako deluje na korove.Butisan(R) 400 SC suzbija najznačajnije širokolisne korove. Butisan(R) 400 SC nije dovoljno efikasan za gorušicu i ukoliko se očekuje pojava ovog korova preporuka je setva Clearfield (R) hibrida uljane repice gde će kompletan spektar najznačajnijih korova biti lako rešiv uz pomoć herbicida Cleranda(R).

Samonikla pšenica predstavlja veliki problem u usevu uljane repice, jer brzo pokriva prostor i troši hranu i vodu uljanoj repici. Focus(R) Ultra* u dozi od 1,2 l/ha lako rešava ovaj problem. Ovaj herbicid karakterišu tri važne osobine:

• Brzo usvajanje, u roku od jednog sata posle tretmana

• Brza translokacija u sve nadzemne i podzemne delove korova

• Visoka selektivnost za usev uljane repice

Focus(R) Ultra* u postupku registracije za primenu u usevu uljane repice.

Jesen je u poslednjih nekoliko godina duga i topla, pa se pokazala neophodnost upotrebe fungicida. Jesenjom primenom fungicida Caramba(R) u dozi od 0,7 l/ha postižu se izuzetni efekti na razvoj uljane repice, pa samim tim ona spremnija ulazi u zimu. Koren kod biljaka tretiranih Carambom(R) je znatno razvijeniji, nego kod biljaka koje nisu tretirane ili su tretirane nekim drugim fungicidom. Uljana repica tretirana Carambom(R) ne odbacuje donje listove tokom zime i proleća, što znatno doprinosi većoj asimilacionoj površini i boljem opštem stanju biljke. Osim što obezbeđuje vrhunsku zaštitu od prouzrokovača bolest, Caramba(R) ima osobinu i regulatora rasta. Redukuje se vertikalni porast i što je najvažnije rozeta je tad postavljena nisko što je bitan preduslov za dobro prezimljavanje.

Tehnologija zaštite

Proizvodnja uljane repice je kompleksan posao, ali uz primenu BASF tehnologije sigurno ostvarujete dobre i kvalitetne prinose.

 

Bilten "Za našu zemlju", broj 78/79, 2019.