IPARD II PROGRAM MINIMALNI NACIONALNI STANDARDI za meru 3: INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA

KONTROLNA LISTA POLJOPRIVREDNE INSPEKCIJE ZA BEZBEDNOST HRANE, BILJNOG I MEŠOVITOG POREKLA, KONTROLU OBRAĐIVAČA DUVANA I PROIZVOĐAČA DUVANSKIH PROIZVODA ZA MERU 3

Stručna podrška: dipl.inž. Aleksandar Davidov, savetodavac, PSS Novi Sad

U skladu sa nacionalnom Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja za period od 2014-2024. godine kao i sa IPA II prioritetima, IPARD II programkroz Meru 3 je usmeren na podršku konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora, usklađivanje sa EU veterinarskim i fitosanitarnim, ekološkim i standardima bezbednosti hrane, kao i restrukturiranje i modernizaciju sektora.

Mera 3 se odnosi na investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Sprovodi se kroz podršku investicijama u modernizaciju prerađivačkih kapaciteta, povećavanje ukupne performanse sektora i projektovana je da doprinese dostizanju potrebnih EU standarda.

Korisnik koji je ostvario pravo na odobravanje projekta, ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja, ako poljoprivredno gazdinstvo ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, javnog zdravlja (sa aspekta bezbednosti hrane), bezbednosti i zdravlja na radu, a za investicije u sektoru prerade mleka I mesa i propisane uslove u oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja, kao i ako predmetna investicija ispunjava navedene uslove uređene propisima Evropske unije u ovim oblastima, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije.

Poljoprivredna inspekcija za bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla, kontrolu obrađivača duvana i proizvođača duvanskih proizvoda je prepoznata kao nadležni organ u kontroli ispunjenosti dela uslova unutar Nacionalnog zakonodavstva za sektore voća, povrća i ostalih useva. Poljoprivredna inspekcija MPŠV utvrđuje da li poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla, kao i da li predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost hrane i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru voća i povrća.

Provera navedenih uslova vrši najmanje dva puta - nakon završene investicije u postupku odobravanja isplate IPARD podsticaja, kao i u periodu od pet godina nakon isplate IPARD podsticaja.

Na osnovu rezultata inspekcijskog nadzora, Poljoprivredna inspekcija izdaje dokument iz svog delokruga kao akt organa nadležnog za poslove bezbednosti hrane biljnog porekla kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost hrane i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru voća i povrća. Kontrolne liste Poljoprivredne inspekcije su određene sledećim zakonima, koji predstavljaju nacionalne propise koji uređuju oblast za koju je nadležna Poljoprivredna inspekcija za bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla, kontrolu obrađivača duvana i proizvođača duvanskih proizvoda.

4) Zakon o bezbednosti hrane ("Službeni glasnik RS", broj 41/09);

• Pravilnik o uslovima higijene hrane ("Službeni glasnik RS", broj 73/10);

• Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa ("Službeni glasnik RS", broj 72/10) ("Mikrobiološki kriterijumi za hranu").

5) Zakon o nadzoru nad prehrambenim proizvodima biljnog porekla ("Službeni glasnik RS", br. 25/96 i 101/05 - dr. zakon)

• Pravilnik o bližim uslovima za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda biljnog porekla ("Službeni glasnik RS", broj 50/96)

Bilten "Za našu zemlju", broj 64, april 2018.