Pojava glodara na terenu

Pojava glodari je uočena na mnogim terenima, na strnim žitima, uljanoj repici, krmnom bilju, a ima ih i u mladim voćnjacima. Tek ponikle useve žita oštećuju pregrizanjem mladog lišća oko svojih jazbina stvarajući lako uočljive oaze u polju.

Obzirom da su aktivni tokom zimskog perioda i da ih karakteriše brzo prenamnožavanje, uočavanjem nihove pojave potrebno je izvršiti njihovo suzbijanje, jer brojnost često preraste u visoku brojnost kada je veoma teško zaštititi useve i sprečiti štete koje nanose.

Ova grupa štetočina obuhvata veći broj vrsta, a u jesen se najčešće sreću poljska voluharica i poljski miš.

Visoke temperature i mala količina padavina ove jeseni upravo pogoduju prenamnožavanju glodara, kao i redukovana obrada pri setvi strnih žita, koja ne remeti njihova staništa na predusevima soje, kukuruza, šećerne repe.

Osnov za suzbijanje glodara predstavlja brojnost aktivnih rupa po jedinici površine.

Najjednostavniji način kontrole brojnosti glodara je prebrojavanje prisustva aktivnih rupa na 10 probnih površina od po 100 m2, odnosno u 10 redova useva na dužini od 100 m.

Za poljsku voluharicu hemijsko suzbijanje treba započeti pri niskoj brojnosti kada se evidentira 5 aktivnih rupa po aru, a kod poljskog miša sa suzbijanjem početi kada se utvrdi 1 aktivna rupa po aru.

Proveru aktivnosti rupa možemo uraditi zatrpavanjem nađenih rupa i proverom nakon nekoliko dana. Kod krmnog bilja gde napad može biti znatno veći u jesen, i gde je utvrđena prisutnost većeg broja rupa, da bi prepoznali koje su aktivne, preporuka je da se izvrši drljanje, a nakon nekoliko dana će se uočiti aktivne rupe u koje treba staviti mamke.

Za suzbijanje ovih štetočina koriste se rodenticide mamci na bazi cink fosfida koji imaju kratak period razlaganja pa u manjoj meri mogu da prozrokuju uginuća sitne divljači. U aktivnu rupu stavljati 5 grama mamaka i istu zatrpati. Nakon 10 dana ponovo prekontrolisati stanje sa aktivnim rupama. Mogu se koristiti i mamci na bazi bromadiolona u količini od 10-20 grama /rupi. Obzirom na njihov mehanizam delovanja (antikoagulanti) ovi mamci imaju vremenski odloženo dejstvo i suzbijanje je potrebno ponoviti za 7 dana.

Za bezbednu primenu mamaka mogu se koristiti kašike za doziranu količinu sa dugačkom drškom.

Pravilna primena rodenticida podrazumeva da pri suzbijanju glodara mamak mora biti stavljen u rupu koju obavezno zatrpati i „nagaziti“. Pri postavljanju mamaka važno je voditi računa da se mamci ne rasipaju, da ne ostaju po površini da bi se sprečilo trovanje divljači, ptica. Izvođači suzbijanja glodara, zbog svoje lične zaštite, obavezno treba da koriste lična zaštitna sredstva (rukavice, masku). Primenu sredstva za zaštitu bilja, mogu vršiti samo lica koja poseduju rešenje o primeni naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja.

Prilikom izbora mamaka voditi računa ukoliko se planira suzbijanje glodara u semenskim usevima strnih žita da nosač mamaka ne bude zrno pšenice, ječma, ovsa jer u proleće prilikom poljske kontrole semenskih useva može biti problema usled prisustva primesa koje potiču od primenjenih mamaka.

  • Mamci se stavljaju u aktivne rupe koje se moraju zatrpati radi zaštite divljači od trovanja.
  • Zbog otrovnosti voditi računa o merama zaštite ljudi, koristiti zaštitnu opremu – rukavice, maske.