Obavezno hitno suzbijanje glodara na strnim žitima!

Pojava glodari  je uočena na mnogim terenima na strnim žitima. Ponikle useve žita oštećuju pregrizanjem mladog lišća stvarajući lako uočljive oaze u polju.

O pojavi glodara smo upozoravala još krajem jeseni, u novembru mesecu.

Obzirom da su bili aktivni tokom zimskog perioda i da ih karakteriše brzo prenamnožavanje, na nekim terenima je sada veoma teško zaštititi useve i sprečiti štete koje im nanose.

Upravo su visoke temperature i mala količina padavina tokom prošle jeseni pogodovale njihovom prenamnožavanju, kao i redukovana obrada pri setvi strnih žita.

Osnov za suzbijanje glodara predstavlja brojnost aktivnih rupa po jedinici površine.

Najjednostavniji način kontrole brojnosti glodara je prebrojavanje prisustva aktivnih rupa na 10 probnih površina od po 100 m2, odnosno u 10 redova useva na dužini od 100 m.

Za poljsku voluharicu hemijsko suzbijanje treba započeti pri niskoj brojnosti kada se evidentira 5 aktivnih rupa po aru, a kod poljskog miša sa suzbijanjem početi kada se utvrdi 1 aktivna rupa po aru.

Proveru aktivnosti rupa možemo uraditi zatrpavanjem nađenih rupa i proverom nakon nekoliko dana.

Za suzbijanje glodara koriste se rodenticide, mamci na bazi cink fosfida koji imaju kratak period razlaganja. U aktivnu rupu stavljati 5 grama mamaka i istu zatrpati i „nagaziti”. Za bezbednu primenu mamaka mogu se koristiti kašike za doziranu količinu sa dugačkom drškom. Nakon 10 dana ponovo prekontrolisati stanje sa aktivnim rupama. Pri postavljanju mamaka važno je voditi računa da se mamci ne rasipaju, da ne ostaju po površini da bi se sprečilo trovanje divljači, ptica. Radnici koji obavljaju poslove suzbijanja glodara, zbog svoje lične zaštite, obavezno treba da koriste lična zaštitna sredstva (rukavice, masku). Primenu sredstva za zaštitu bilja, mogu vršiti samo lica koja poseduju rešenje o primeni naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja.