CIKADA — Metcalfa pruinosa (Say)

Stručna podrška: dipl. ing. zaštite bilja Jelena Perenčević, PSS Sombor

Cikada se tokom jula i avgusta meseca redovno pronalazila na travama kao što je Ambrosia artemisifolija, i u gradovima i u poljima, a najčešće je bila uočena po parkovima ili manjim šumama na drvenastim biljkama, kao što su tuja, bagrem, Acerm, Populus i mnoge druge. Ova cikada je polifagna jer se hrani na velikom broju biljaka. Privlači pažnju pogleda naročito na drvenastim biljkama, zbog uočljive bele navlake duž tanjih stabala. Bele prevlake na biljkama luči cikada koja je introdukovana sa Mediterana, ali je ovde introdukovana cikada iz Severne Amerike (Metcalf, Bruner, 1948). Kao novo introdukovana vrsta insekata, brzo se raširilila u kontinentalni deo Evrope ili u reone slične Severnoj Americi (SAD i Kanada). U Srbiji je prvu pojavu cikade M. pruinosa registrovao Ljubodrag Mihailović, 2007. godine u parku Košutnjak u Beogradu. Posle njega mnoge PIS službe su redovno registrovale ovu štetočinu i obaveštavale o pojavi i njenoj štetnosti. Na području južnoslovenskih zemalja otkrivena je 2002. godine (Maceljski 2002) i kasnije se proširila u istočne reone. Nađena je i u Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj i upravo se nalazi u daljoj fazi širenja. Prezimljava u stadijumu jaja koje polaže u koru drveta, položena pojedinačno ili u nizovima. Larve cikade počinju da se pile početkom juna i razvijaju se u julu. Larve imaju 6 larvenih stupnjeva, slabo su pokretne, ali odlaze i hrane se obično tamo gde je najjači protok biljnih sokova kao što su tanja stabla i lišće. Sišu sokove iz floema ili sprovodnih sudova za transport hraniva ili bogatim organskim materijama. Cikade nemaju pravi sistem za varenje. Imaju neku vrstu „cedila“ pa šećere luče u vidu medne rose, a čvrstu materiju izbacuju kao voštanu presvlaku. Obzirom da larve nisu pokretne, one ne troše šećere za organsku materiju. Višak izbacuju u vidu medne rose (slatke aminokiseline, glutaminska i dr.) i složenijih šećera, koji se razlivaju po stablu i listovima. Štetnost cikade se ogleda u vidu pojave medne rose, eventualno pojave gljiva čađavica i voštane presvlake koja se lepi za ruke. Što je viša temperatura (jul mesec) larve izbacuju više medne rose, jer je to energetski višak, imaga lete i troše energiju pa ne luče mednu rosu.

Cikada Metcalfa pruinosa ima samo jednu generaciju godišnje. Suzbijanje se zasniva na poznavanju biologije štetočine:

a) siše iz floema pa se koriste floem insekticidi kao što su iz grupe neonikotinoida: imidakloprid (Confidor), tiakloprida (Calypso), tiaametoxama (Actara, Gestical i dr.)

b) larve luče mednu rosu na kojoj se kasnije razvijaju gljive tipa čađavice

c) larve luče voštanu presvlaku koja ih pokriva i insekticidi ne mogu doći u kontakt zbog medne rose i voštane presvlake.

Da bi se prevazišao ovaj problem, koriste se tzv. floem insekticidi uz dodatak organosilicona ali iz grupe surfaktanata (površinski aktivnih materija). Kod nas se može kupiti samo surfactant Silwet L 77 u količini 25 ml/100 l vode kada je registrovan kao okvašivač ali u manjim količinama kada nema sposobnost razlaganja voštane presvlake i izazivanja curenje medne rose. On se veže i razlaže voštanu materiju i smanjuje napon kapi medne rose tako da insekticidi deluju kontaktno na imaga i larve, a kao sistemici preko floema na larve. Svaki drugi pristup je komercijalni, a ne stručni.

Bilten: "Za našu zemlju", avgust 2017, broj 56.