Bolesti pšenice i ječma koje se prenose semenom

Stručna podrška: dipl.ing. Katarina Radonić, PSS Vrbas

Bliži se setva ozimih strnina, pšenice i ječma, i opet se postavlja pitanje da li sejati sopstveno ili deklarisano seme. Ova tema je već toliko puta obrađivana da se postavlja pitanje da li je potrebno ponovo o tome pisati i  razgovarati. Na žalost, zbog velikog procenta parcela pod strnim žitima na kojima je posejano ono drugo, ovu temu treba ponavljati onoliko puta dok ne dopre do svesti svih naših poljoprivrednih proizvođača.

Poljoprivrednim proizvođačima savetujemo da je korišćenje deklarisanog semena uslov za sigurnu proizvodnju i visoke prinose. Seme je nosilac genetskog potencijala prinosa i semenom se prenose vrlo značajne bolesti. Bolesti koje se prenose semenom ugrožavaju tek klijale biljke, ugrožavaju klas, prate biljku tokom cele vegetacije i na taj način povećavaju mogućnost značajnog smanjenja prinosa. Treba naglasiti da svako tretiranje useva fungicidima povećava cenu proizvodnje, a vrlo često je i uzaludno jer se tako ne mogu ili se samo delimično mogu suzbiti neke od bolesti.

Seme deklarisanog kvaliteta se znatno razlikuje od tavanskog zrna. Proizvodnjom semena može da se bave samo registrovani proizvođači koji prijavu za proizvodnju podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na propisanim obrascima za svaku parcelu ponaosob. Seje se originalno seme, a u žetvi se dobija sertifikovano seme prve reprodukcije. Ovako posejan usev se u toku vegetacije pregleda dva, a po potrebi i više puta, od strane ovlašćenih poljoprivrednih službi. Prvi pregled se obavlja kada je usev u fazi cvetanja, i tada se utvrđuje sortna čistoća useva, zakorovljenost, ujednačenost i opšte stanje useva. Prvi pregled podrazumeva i pregled zdravstvenog stanja useva, vreme kada je potrebno tretirati usev fungicidima ili insekticidima. U toku zdravstvenog pregleda utvrđuje se pojava bolesti i procenat zaraze na osnovu pravilnika o zdravstvenom stanju semena. Za svaku bolest utvrđen je procenat zaraze koji sme da se nađe u semenskom usevu. Tretiranje useva fungicidima je obavezno. Drugi pregled se vrši u toku voštane zrelosti kada se utvrđuje zdravstveno stanje useva, sortna čistoća, procenat poleganja, prisustvo korova, opšte stanje useva kao i procena prinosa naturalnog semena.

Ovakvo seme se dorađuje (čisti od sitnih zrna, primesa, eventualnog semena korova i drugih nečistoća). Posle dorade seme se tretira zvanično registrovanim pesticidima, koji obuhvataju zaštitu od bolesti koje se prenose semenom. Zaštita se odvija u kontrolisanim uslovima, gde se vodi računa o dozi i kvalitetu nanetog pesticida. Kvalitet semena, klijavost, energija klijanja, prisustvo bolesti se utvrđuje u sertifikovanim laboratorijama. Na ovaj način proizvedeno seme daje sigurnost i obezbeđuje sigurnu proizvodnju i potencijalno visoke prinose. Merkantilno zrno je, sa druge strane, posejano na različitim parcelama koje su ili nisu zakorovljene, tretirane ili ne fungicidima. Vrlo je čest slučaj da je pomešano sa komšijinim semenom (ostaci različitih sorti u sejačicama). Privatni selektori često ne odstrane dobro sitno i bolesno zrno, seme korova i druge primese. Tretiranje ovako dobijenog semena nije ujednačeno, fungicidi nisu odgovarajući za tretman semena, vrlo često i ne znamo čime je seme tretirano, ne znamo kakva je klijavost, kolika je energija klijanja, a sve su to veoma važni parametri koji nam limitiraju prinos i povećavaju izdatke za tretiranje u toku vegetacije. Da bi prinosi bili visoki, potrebno je, pored deklarisanog semena, obezbediti pravilnu obradu zemljišta, đubrenje na osnovu podataka dobijenih analizama zemljišta, pridržavati se pravilnog plodoreda i obavljanje setve u optimalnom roku.

Bolesti pšenice i ječma koje se prenose semenom

Fusarium spp. — Kompleksna bolest koja se javlja na svim delovima biljke.

Fusarium nivale — javlja se u rano proleće posle otapanja snega u većim ili manjim oazama. Na mladim biljkama se formira bela navlaka od micelije gljive. Jače zaražene biljke propadaju.

Fusarium graminearum — trulež korena i prizemnog dela stabla

Pojavljuje se u vreme klasanja kao prevremeno uginjavanje biljaka i praznih klasova koji vremenom pocrne. Na prizemnom delu stabla, na čvoru bokorenja, javljaju se izdužene pege, često se na kolencima pojavljuje nekroza, biljke dobijaju tamnu boju. Fusarium graminearum se javlja u mlečnoj zrelosti pšenice na klasu, na vretenu klasa i u podnožju klasića, kada je uočljiva svetlo narandžasto-ružičasta navlaka po čemu se ova bolest lako prepoznaje. Zrna u zaraženim klasovima su štura, a klasovi dobijaju bledo žutu boju.

Tilletia caries — glavnica pšenice

Bolest se javlja na klasu i na zrnima. Klas je nakostrešen, stoji uspravno, ima plavkastu boju. Zrna unutar klasa su ispunjena crnom prašnom masom, manja su i deblja od zdravih.

Claviceps purpurea — glavnica raži

 Simptomi se uočavaju na klasu na kome se umesto zrna obrazuju sklerocije.

Ustilago tritici, gar pšenice —  Simptomi kod zaraze ovim gljivama su slični kod svih biljnih vrsta. Ceo klas ili metlica (kod ovsa ), osim vretena, se pretvaraju u crnu prašnu masu, koja predstavlja hlamidospore parazita. Ove biljke ne daju prinos. Kod pokrivene gari, masa u zrnima je obavijena tankom opnom koja prilikom žetve puca i meša se sa zdravim semenkama.

Ustilago nuda — otkrivena gar ječma

Ustilago hordei — pokrivena gar ječma

Ustilago avenae — obična gar ovsa

Septoria nodorum — pegavost lista i klasa pšenice

Ova gljiva parazitira uglavnom klas, pleve i plevice. Simptomi bolesti su u vidu sočivastih izduženih nepravilnih pega. Pege su sivomrke, spajaju se zahvatajući sve veće površine.

Pyrenophora graminea — prugavost lišća ječma

Simptomi se ispoljavaju na listu u vidu izduženih hlorotičnih pega između nerava lista. Ovakvi listovi se cepaju i suše. Klas kod jače zaraženih biljaka teško izbija iz trube i zrna u njemu su štura i sitna.

Pyrenophora teres — mrežasta pegavost ječma

Simptomi se ispoljavaju na listu u vidu nepravilnih pega koje se međusobno spajaju u vidu mreže. Zaraženo lišće se suši i propada. Klasovi su sitniji sa šturim zrnima.

Fusarium sp. Kula 2017

Ustilaga nuda - gar ječma (posledica setve nedeklarisanog semena) Kula 2017

Glavnica pšenice - Tilletia caries, Vrbas 2015.

Bilten "Za našu zemlju", broj 57, septembar 2017.