Suncokretova sačma

Vladimir Šarac, Direktor kontrole kvaliteta i razvoja Victoriaoil Šid

Suncokretova visokoproteinska sačma je na ovim prostorima poznat proizvod više od 30 godina, na određeni način je i srpski (jugoslovenski) patent. Ovo se lako objašnjava nivoom razvoja bivše države i time što suncokret dobro uspeva na našim prostorima. Srbija je svetski rekorder u proizvodnji suncokreta po hektaru duži niz godina, a naročito je značajan prosečan rod 2015. godine od 3,2 t/h. Primena suncokretove sačme u proizvodnji hrane za životinje se na prvom mestu bazira na zameni dela skuplje sojine sačme u gotovim smešama. Najveći limitirajući faktor u primeni suncokretove sačme u hrani za životinje je sadržaj celuloze. Upravo iz ovog razloga se počelo sa proizvodnjom suncokretove sačme sa nižim sadržajem celuloze, a direktno se dobio i viši sadržaj proteina u proizvodu. Suncokretova sačma se u odnosu na sojinu sačmu odlikuje visokim sadržajem lipofilnih vitamina i višim sadržajem određenih esencijalnih aminokiselina, na prvom mestu metionina. Sojina sačma se odlikuje nižim sadržajem celuloze i višim sadržajem lizina.

Ranije se na ovim prostorima osim standardnog kvaliteta sa 33% proteina i 20-21% celuloze proizvodila i visokoproteinska suncokretova sačma. Tokom 80-tih godina prošlog veka, proizvodila se suncokretova visokoproteinska sačma i sa 44% proteina i sadržajem celuloze od 8-9%, u standardu nazvana sačma prvog kvaliteta. Tokom 90-tih, pa sve do pre nekoliko godina unazad, najzastupljenija je bila sačma sa 42% proteina i 11-12% celuloze, u standard nazvana sačma drugog kvaliteta. Za proizvodnju visokoproteinske suncokretove sačme, osim same tehnologije, vrlo značajan je polazni sadržaj proteina u samom merkantilnom suncokretu. Razvojem hibrida suncokreta u poslednjih 30-tak godina, u pravcu višeg sadržaja ulja, a i očiglednim klimatskim promenama, došlo je do značajnih promena u sadržaju proteina u merkantilnom suncokretu. Ovo se jasno vidi i u opadanju sadržaja proteina tokom godina kako u suncokretu tako i u samim sačmama. Fabrika Victoriaoil iz Šida, zajedno sa ostalim prerađivačima suncokreta i proizvođačima visokoproteinske suncokretove sačme, su bili svedoci celog ovog razvoja ili opadanja sadržaja proteina. Danas se visokoproteinska suncokretova sačma sa sadržajem 33% i 40% proteina koja je u ponudi kompanije Victoriaoil najviše koristi kao zamena za deo sojine sačme u smešama za ishranu životinja. Ciljevi kompanije Victoriaoil u sledećem periodu u tehnološkom smislu su savladavanje tehnologije za proizvodnju visokoproteinske suncokretove sačme sa 46% proteina. Na ovom projektu se aktivno radi u saradnji sa FINS-om i Nemačkom kompanijom Alpina. U fabrici su ove godine u delu ljuštenja suncokreta uložena značajna finansijska sredstva, za podizanje kapaciteta ljuštenja, a indirektno i sadržaja proteina u sačmama. Victoriaoil aktivno sarađuje i sa najvećim nemačkim institutom Fraunhofer u nivou razvoja proizvodnje suncokretovih proteina za ljudsku ishranu. Zadatak savremene stočarske proizvodnje je obezbeđenje kompletne hrane u kojoj proteinske komponente imaju dominantan značaj. Da bi se zadovoljili sve veći zahtevi za proteinima širom sveta, pored povećanja obima proizvodnje, neophodno je poboljšati efikasnost njihove konverzije iz hrane u animalne proizvode. Efikasnija upotreba potencijalno upotrebljivih izvora hranljivih materija za proizvodnju hrane je od najveće važnosti za održivi razvoj u budućnosti. Rešenja za održivost lanca proizvodnje i korišćenja hrane zahtevaju multidisciplinaran pristup i realizaciju složenih i sveobuhvatnih istraživanja.

U svetu, a posebno kod nas, suncokretova sačma je potencijalno jedan od najvažnijih izvora biološki vrednih proteina. S obzirom na prisustvo drugih neproteinskih sastojaka u ovom hranivu, postoji potreba da se dodacima ili tehnološkim procesima oplemeni i tako poveća njena iskoristljivost i upotrebna vrednost u ishrani životinja. Nutritivna vrednost suncokretove sačme varira zavisno od vrste i kvaliteta semena, a umnogome zavisi i od tehnoloških procesa prerade koji se koriste za izdvajanje ulja. Ako se preradi na odgovarajući način, suncokretova sačma ima proteinsku vrednost i aminokiselinski sastav uporedljiv sa sojinom sačmom. Suncokretova sačma se u ishrani domaćih životinja koristi, pre svega,kao izvor aminokiselina i energije i upotreba joj je uslovljena njihovim kvantitetom i kvalitetom. Pomenuto je da je stepen ljuštenja zrna suncokreta odlučujući faktor za sadržaj sirovih proteina, nosioca aminokiselina, kao i sadržaj ugljenih hidrata i sličnih jedinjenja, nosioca energije, a da primenjeni tehnološki postupci za izdvajanje ulja iz zrna suncokreta utiču na sadržaj sirovih masti, najvrednijeg izvora energije u sačmi.

Bilten "Za našu zemlju", avgust 2017, broj 56.