Priaxor(R) - novi fungicid za visok i stabilan prinos žitarica

Stručna podrška: Dipl.inž. zaštite bilja Marina Lazarević, BASF do.o. Beograd

Pšenica spada u pet najznačajnijih ratarskih useva. Za postizanje visokih i stabilnih prinosa pšenice sa odgovarajućim kvalitetom zrna, neophodno je primeniti i sve agrotehničke mere koje će nam omogućiti da maksimalno iskoristimo genetski potencijal izabrane sorte. Zaštita strnih žita nije jednostavna jer je proizvodnja ugrožena negativnim uticajem korova, bolesti i štetnih insekata. Odavno je poznato da bolesti negativno utiču na prinose strnih žita. Imajući u vidu tu činjenicu, istraživači kompanije BASF su kreirali još jedan inovativni fungicid za suzbijanje najznačajnijih bolesti lista pšenice, ječma, raži i tritikalea.

Priaxor(R) je spoj dve aktivne supstance izuzetnih karakteristika, čija kombinacija pokazuje izvrsnu efikasnost u suzbijanju prouzrokovača sive pegavosti, lisnih rđa, pepelnice, mrežaste, sočivaste i ramularijske pegavosti ječma. Pored fungicidnog delovanja Priaxor(R) ima izuzetno pozitivne fiziološke efekte na biljke, što rezultira povećanjem prinosa, otpornosti na sušu i druge stresne faktore - AgCelence(R) efekat. To ovaj preparat stavlja u sam vrh fungicida za zaštitu strnih žita od ekonomski najštetnijih bolesti.

Ag Celence(R) - jedno rešenje mnogim problemima

AgCelence(R) efektima postavili smo nove standarde, koji daleko prevazillaze normalnu zaštitu bilja i imaju, kao rezultat, veći prinos, poboljšanje kvaliteta, veću radnu efikasnost i povećanu toleranciju na stres. Ove prednosti nisu zasnovane isključivo na snažnim zaštitnim osobinama samog preparata, već i na dodatnim fiziološkim efektima koji poboljšavaju zdravlje i vitalnost biljaka. Priaxor(R) omogućava biljkama da usvajaju više azota u biljno tkivo, u odnosu na biljke koje nisu tretirane. Zbog povećane količine azota, biljke su zaštićene od eventualne suše, zadržavaju sklop i samim tim možemo da očekujemo dobar i stabilan prinos. Uz zaštitu lisne mase Priaxor(R) omogućava biljkama i produženi zeleni efekat (stay green) čime se gajenoj biljci pružaju idealni optimalni uslovi za nalivanje zrna. Njegovi efekti se ispoljavaju i u smanjenoj proizvodnji etilena, čime biljka postaje jača i izdržljivija na sve nagle promene u prirodi, koje su zbog globalnog otopljavanja sve češće! Priaxor(R) čuva prinos naših biljaka, jer im omogućava da sa što manje utrošene snage prežive težak period. Tu snagu biljka koristi za stvaranje većeg i kvalitetnijeg prinosa. Ag Celence(R) efektom tako indirektno čuva i naše zdravlje, jer veći prinos znači veći prihod. Dakle, jedan stress manje za nas.

Visokokvalitetna formulacija za izuzetno efikasnu kontrolu bolesti

Priaxor(R), novi fungicid sadrži dve aktivne supstance — Xemium(R) (75 g/L) iz grupe SDHI inhibitora (inhibitora sukcinat dehidrogenaze) i piraklostrobin (150 g/L) iz grupe strobulina (QoI inhibitora). Xemium(R) je najnovija inovativna aktivna supstanca BASF -a, koja sa svojim dugotrajnim delovanjem ima jak fiziološki efekat na biljke. Od posebnog značaja je što se Xemium(R), zahvaljujući brzom sušenju i pravljenju depozita čvrsto vezuje za voštani sloj kutikule, zbog čega se teško spira kišom. Ovi depoziti u formi kristala, omogućavaju da se Xemium(R) veoma ravnomerno usvaja i kreće kroz biljku, potpuno nezavisno od vremenskih uslova. Takav usev je maksimalno zaštićen od najznačajnih bolesti lista i drugih stresova, što se svakako pozitivno odražava na visinu i kvalitet prinosa.

Kombinacijom ove dve aktivne materije, Priaxor(R) sa svojim odličnim preventivnim i kurativnim delovanjem, postavlja nove visoke standarde u suzbijanju najznačajnijih bolesti lista u usevima strnih žita. Bez obzira da li su biljke već inficirane ili postoje povoljni uslovi za širenje oboljenja, Priaxor(R) predstavlja idealno rešenje za efikasnu kontrolu bolesti lista pšenice, Priaxor(R) - Preporučena doza i vreme primene ječma, raži i tritikalea.

Bilten "Za našu zemlju", broj 61, januar 2018.