Iskoristite mogućnost dve žetve u jednj godini!

Stručna podrška: Tomislav Varecka, Syngenta doo Beograd

U našoj praksi najčešce se kao odlični predusev za postrnu setvu koriste ječam, grašak, pšenica i uljana repica. Pored navedenih pozitivnih efekata, naknadna setva ima i ograničavajuće faktore, a to su pre svega suma temperature, kao i količina padavina koje su oskudne u najvažnijim periodima za razvoj gajene biljke.

Moramo biti svesni da je ova proizvodnja najsigurnija u uslovima gde postoji mogućnost navodnjavanja, ali da je isto tako moguća i u uslovima suvog ratarenja uz pravilan i adekvatan izbor gajenog useva i tehnologije gajenja.

Kompanija Syngenta u svojoj ponudi ima hibride kukuruza i suncokreta kratke vegetacije pogodne za postrno gajenje u uslovima navodnjavanja ali i suvog ratarenja. Kraća vegetacija hibrida prouzrokuje veću vlagu zrna u žetvi kao i dodatne troškove sušenja, ali i pored toga ostaje dovoljno prostora za profit. Potrebno je obaviti pravovremene pripreme, a to je obavezno pre žetve predhodnog useva i prilagoditi tehnologiju gajenja, obradu zemljišta, đubrenje kao i izbor hibrida postrnoj setvi.

Setvu obaviti što je moguće pre pošto svako kašnjenje u setvi znači mnogo veće kašnjenje u žetvi!

Kod postrne proizvodnje kukuruza, za zrno se preporučuju hibridi FAO grupe zrenja 100-300, a u svrhu proizvodnje silaže ili biogasa mogu se sejati i srednje rani hibridi iz FAO grupe zrenja 300-400.

U uslovima suvog ratarenja postrna setva suncokreta se pokazala kao sigurnija i manje podložnija riziku zbog manjih zahteva prema vodi. Veliku prednost u borbi protiv korova i pojednostavljenje proizvodnje, obezbeđuju IMI hibridi suncokreta.

Preporuka za postrnu setvu Syngenta hibrida kukuruza i suncokreta

Syngenta tim je spreman da Vam pruži svu neophodnu pomoć i pomogne oko pravilnog izbora hibrida kao i adekvatne tehnologije gajenja za datu parcelu.

Bilten "Za našu zemlju", dvobroj 54/55 jun/jul 2017.