Efikasnost insekticida u suzbijanju duvanskog tripsa (Thrips tabaci Lindeman) na crnom luku

Stručna podrška: Dipl.inž. zaštite bilja Jelena Perenčević, PSS Sombor

Proizvodnja crnog  luka u Srbiji zauzima sve važnije mesto po površinama i po prinosima. Tehnologija gajenja crnog luka visokih prinosa zahteva primenu regulatora rasta maleik hidrazida  koji  određuje uslove proizvodnje:  

  • Setvu semena crnog  luka koja se obavlja na  rastojanja  od oko 5.5 cm zavisno od broja redova u lejama,
  • ujednačeno nicanje 
  • da luk bude zdrav da bi mogao da usvoji preparat.  

Bolesti i štetočine luka mogu bitno uticati na zdravstveno stanje. Najznačajnija je plamenjača (Peronospora destructor), a od štetočina duvanov trips (Thrips tabaci). Zbog redovne i masovne pojave na luku, duvanov  trips  mnogi označavaju i kao „lukov trips„. Imaga i larve tripsa se hrane u pazuhu lista luka. Prosecanjem  kutikule radi sisanja sokova i zabadanjem  jaja u tkivo lista, otvaraju se vrata za razviće nekih patogena. Osim toga, T.tabaci prenosi i Iris yellow spot virus na luku (Bulajić,et all,2008.) što ga čini dodatno štetnim, posebno u proizvodnji semena. Tripsi doleću na luk već početkom vegetacije i hrane se skoro do vađenja lukovica, što predstavlja problem u suzbijanju jer žive  skriveno i teško su dostupni insekticidima.

Materijal  i  metod   rada

Ogled je postavljen na zimskom luku kultivar Stutgarter Riesen 2016. godine, u okviru oglednog polja Poljoprivredno stručne službe Sombor. Imali smo 5 varijanti sa po tri tretmana (Pregled br. 1) u 3 ponavljanja. Biljke su pregledane na prisustvo tripsa u pazuhu lista luka. Registrovan je uglavnom imago jer je zbog tretmana bilo je znatno manje ispiljenih larvi. Izuzetno je bilo samo na Kontroli gde je osim imaga, uočen i veći broj larvi  (sl. 3 i 4). Da bi se utvrdila oštećenost luka na listovima krajem juna korišćena je reiting skala od 0-9 (Brien et all. 2010) pri čemu ocenu 0 čini zdrav luk, a ocena 9 je luk oštećen od tripsa na preko 90% površine lista. 

 Sl.1: Antene T.tabaci sa 7 članaka

 

Sl 2: Legalaca ženke T.tabaci sa srpastom  testericom za polaganje jaja i jaje izbačeno iz abdomena

Prag prskanja je početak doletanja imaga T.tabaci, I prvi tretman je bio 13. maja 2016. godine (Pregled br.1)

Pregled br.1: Vreme tretiranja, varijante i insekticidi sa količinama primene

U ogledu su ispitani sledeći insekticidi:

1. Dicarzol 50 SP na bazi formetanat hidrohlorida ( karbamati), spade u inhibitore holinesteraze na CNS (FRAC 1A). Smatra se specifikumom za suzbijanje tripsa, a posebno dobro deluje na imaga i larve T.tabaci ali i F.occidentalis. Dicarzol SP 50 je registrovan 2013. godine u Srbiji  za suzbijanje T.tabaci na crnom luku u kol. 1 lit/ha. Koristi se za prva prskanja na paprici ili crnom luku  zbog karence od 28 dana.

2. Lasser 240 SC na bazi spinosada spada u  aktivatore  nicotinic acetylcholine receptora ali na različitom mestu (IRAC 5) od neonikotinoida. Nastao kao proizvod fermetacije zemljišne bakterije Saccharopolyspora spinosa, svetlost ga brzo razlaže pa kratko deluje. Spada u laktone sa velikom molekulskom težinom (722) što mu ograničava usvajanje od strane biljaka. Spinosad se usvaja  preko kutikule u epidermalne ćelije lista  odakle tripsi sišu sokove za ishranu. Ekotoksikološki je povoljan i registrovan je i za organsku proizvodnju povrća. Ima specifično delovanje na tripse, a posebno na Frankliniella occidentalis i T.tabaci. Preporučuje se za zadnja prskanja pred berbu odnosno pre vadjenje glavica luka. Primenjuje  se maksimalno 3 puta uzastopno. Karenca je 3 dana na paradajzu.  

3. Movento 100 SC sa a.m spirotetramat, inhibira novu sintetu masti (IRAC 23) pa je optimalna primena u vreme pilenja larvi tripsa. Delovanje na imaga i larve L2 i L3  je veoma ograničeno  pa se preporučuje samo u uslovima niske do srednje brojnosti tripsa. U ogledu je korišćen u količini 1 lit/ha ili nešto većim količinama od registrovanih (0.75 lit/ha)  jer su insekticidi korišćeni u dužim intervalima izmedju tretmana.

4. Kraft 1.8 EW, aktivna materija je abamectin koji stimuliše osolobadjanje gama  aminobutirik kiseline, inhibitora prenošenja nervnih signala i aktivira hlorne kanale na CNS (IRAC 6). Proizveden je u toku fermentacije zemljišne bakterije Streptomices avermitilis. Spada u laktone ili supstance sa velikom molekulskom težinom (873.1) što otežava usvajanje od strane biljke. Abamektin je usvojen preko kutikule u  epidermalne ćelije lista iz kojih  tripsi sišu sokove. Ima veći broj metabolita  koji se brzo  razlažu  na svetlosti. Koristi se predveče kada su nešto niže temperature i veća relativna vlažnost. Abamectin se takodje koristi  i za zadnja prskanja  jer ima  kraću karencu od 14 dana na duvanu, a 7 dana na pasulju i soji. Da bi mu obezbedili nešto duže delovanje zbog nešto dužih intervala izmedju dva tretmana, koristili smo ga u  većoj količini  od  registrovane ili 1.5 l/ha.

Kod primene svih insekticida dodat je okvašivač.

Rezultati rada

a) Pregled  crnog luka 13.maja 2016.

Konstovana su imaga T. tabaci koji imaju karakteristike vrste a izmedju ostalog i  7 odvojenih članaka na antenama (sl.1). Kao i drugi tripsi, T.tabaci je u uglavnom populacija  ženki koja polaže veliki broj jaja pomoću  srpaste testeraste legalice / sl.2) u tkivo osnove lista luka gde se imaga i larve hrane (sl.3).   

Sl.3: Imaga i larve T.tabaci u pazuhu lista crnog luka

b) Pregled 14.maja 2016. godine  

Na Kontroli je nadjeno 14 imaga T.tabaci. Na tretmanu Movento 100 SC i Dikarzol 50 SP nadjeno je na 30 biljaka svega 3-4 imaga (tab.1).

Tab.1: Ocena efikasnosti insekticidida na T.tabaci 13. maja (pred prvi tretman) i 19 maja 2016. godine

c) Pregled 19.maja 2016 godine

Na Kontroli su registrovana 21 imaga T.tabaci. Kod varijante Movento 100 SC nadjeno je 19 imaga ili slično  brojnosti na Kontroli jer je ovaj insekticid  larvicid.  U tretmanu Kraft 1.8 EW  je došlo do smanjenja brojnosti (5 imaga) jer ima  adulticidne osobine.

Imaga rasecaju kutikulu testericom usnog aparata i posle toga sišu i unose abamektin sa sokovimašto mu produžuje delovanje ako se koristi 1.5 l/ha. Ovo ujedno pokazuje da je Kraft 1.8 EW povoljan za prve tretmane jer deluje osim nalarve i na imaga. Dikarzol 50SP ima adulticidne i larvicidne osobine alikratko delujeu količini od 1 kg/ha pa je konstatovano manje povećanje brojnosti T.tabaci (od  4 na 8 imaga u prvoj, a petoj varijanti sa 4 na 14 imaga ) 

d) Pregled  luka 27.maja 2016. godine

Na kontroli je registrovano je 213 imaga T.tabaci na 30 biljaka ili veliko povećanje u odnosu na prethodni pregled . Na kontroli na biljkama sa većom  brojnošću T.tabaci konstatovano je grupisanje larava i imaga (sl 4). U toku pregleda u tretmanima insekticidima  konstatovali smo uglavnom imaga, a redje larve  u osnovi lista. Kombinacija insekticida Kraft 1.8 EW+Movento 100 SC bila je efikasnija od pojedinačnih tretmana  i nadjeno je  samo 5 imaga. 

Sl.4: Gregarnost ( grupisanje) imaga i larvi T.tabaci u pazuhu lista luka na Kontrolnom crnom luku

Sl 5: Oštećenja  lista crnog luka od T.tabaci  u reiting skali ocean 5

Tab.2: Efikasnost insekticida na crnom luku na T.tabaci 27.maja 2016. godine ili  8 dana posle drugog tretmana 19.maja 2016. godine 

e) Pregled  1. juna 2016. godine

Na kontroli je zadržana visoka broj T.tabaci (197). Pri visokoj brojnosti tripsa registrovano je i povećanje brojnosti  tripsa kod primena i insekticida u varijantama samostalne primene (Movento 100 SC i Dicarzol 50 SP). Najbolju efikasnost je pokazao Lasser 240 SC posle prethodne kombinacije insekticida  ili u varijanti I i II gde je došlo do neznatnog povećanja brojnosti imaga (29 do 42 ).

Tab.3: Efikasnost insekticida na luku 1. juna u pojedinačnoj primeni T.tabaci 7 dana posle primene  trećeg tretmana (1.juna 2016. godine)

Luk nije tretiran  posle 1.jula 2016. godine. U vreme intenzivnog nalivanja lukovica na svim površinama došlo je do brzog povećanja brojnosti T.tabaci i i oštećenja lisne mase..    Prilikom ocene 27. jula 2016. ili  27 dana posle poslednjeg tretiranja  utvrđene su sledeće reiting vrednosti oštećenja: varijanta  I imala je ocenu 4.7., II. varijanta 5.0., III.varijanta  (Movento sam 3 puta) 5.1.,na Kontroli 8.77 i gde je korišćen sam Dicarzol 50 SP skala je 4.8.Vrednosti raiting skale iznad 2 smatraju se ekonomski neprihatljivim.Ove vrednosti pokazuju da se populacija T.tabaci mora održavati stalno na niskom nivou sve vreme vegetacije.

Tab.4.: Broj glavica,težina i % suve materije i kultivara Stutgard Riesen na 3 ponavljanja  

Strategija suzbijanja  duvanovog tripsa na crnom luku je u održavanju njegove niske brojnosti. Prvo prskanje treba uraditi odmah po registrovanju doletanja imaga. Ako je populacija u visokoj brojnosti, što se u praksi često dešava, onda je teško suzbiti tripse. Populaciju adulta čine uglavnom ženke koje mogu biti oplodjene retko prisutnim mužjacima (Nault et al, 2016). Ženke uglavnom polažu jaja bez oplodjenja. Plodnost zavisi od kvaliteta ishrane, jer se po doletanju  ženke intezivno hrane da bi sintetizovale masti i druge organske materije potrebne za formiranje  i polaganje jaja. Ženka može položiti oko 30 jaja (Pourian, et all, 2009).  

Osnova primene spirotetramata je delovanje na larve neonate koje nemaju rezervne masti. Populacija tripsa na luku  se sastoji od 1-3% imaga, 15-30% larvi i 60-75% jaja odnosno larvi neposredno posle pilenja, pa spirotetramat deluje na najveći deo populacija T.tabaci. Ženke i manji broj mužjakaT.tabaci sišu sokove iz epidermalnih  ćelija sa spirotetramatom koji zaustavlja novu sintezu masti kod ženki tripsa. Broj položenih jaja zavisi od količine masti u organizmu pre tretmana. Iz ovih razloga spirotetramat se koristi samo ako je niže do srednja brojnost T.tabaci. Delovanje spirotetramata se registruje 2-3 nedelje posle tretmana. Iz ovih razloga, Movento 100 SC koristiti u alternaciji u svakom drugom tretmanu. Ako je visoka brojnost i pored smanjenja plodnosti, veliki broj ženki će položiti dovoljno jaja što je kasnije teže kontrolisati. 

U praktičnim uslovima i na poljima visoke tehnologije proizvodnje crnog luka kao što je na 25 ha u Pećincima, 60 ha u Staparu, 60 ha u Bačkom Brestovcu itd., koristili smo na početku Dicarzol 50 SP 1 kg/ha, za drugo prskanje Dicarzol 50 SP 1kg/ha +Movento 100 SC 0.5 l/ha, za treće Kraft 1.8 EW 1.5 kg /ha .,za četvrto  Kraft 1,8 EW 1.5 l/ha +Movento 100 SC 0.5 l/ha, zatim za peto i eventualno šesto prskanje sa Lasser 240 SC u količini 0.4 l/ha. Ovaj program  ima više varijacija. Kao adulticid se koristi i Calypso 48 SC u  količini 300 ml/ha ili  Bifenicus 10 EC u kol 0.3 l/ha u  Po pravilu u početku se koristi Dicarzol 50 SP zbog dužine karenci , zatim Movento 100 SC u dodatku nekog adulticida.  Sledeća prskanja su sa   abamektinom, a  za zadnja prskanja sa Lasser 240 SC  koja ima  kraću karencu. Većina insekticida je osetljiva na više temperature i svetlost pa su korišćeni predveče kada su temperature ispod 25ᴼ C. Insekticidi se koriste u alternaciji različitih mehanizama delovanja uz obavezno dodavanje okvašivača.

Količine insekticida u ogledima i u praksi su nešto veće od registrovanih. Koriste se u početku vegetacije da bi se izbegao problem ostataka kao što je kod  Moventa 100 SC ili Kraft 1.8 EW. Lasser 240 SC se koristi u registrovanoj količini zbog blizine vadjenja glavica.

Zaključak

Trips tabaci se na crnom luku uspešno se  suzbija sa insekticidima različitih mehanizama delovanja koji deluju na imaga i larve (prilog 1) kao što su formetanat hidrohlorid,abamectin  i spinosad. Spirotetramat deluje na larve neonate ali preko inhibicije sinteze masti i na smanjenje plodnosti ženki. Dodavanjem adulticida spirotetramatu, dobija se sinergistično  delovanje na adulte,  larve neonate i na smanjenu oplodnje ženki.  U praktičnim uslovima ovi preparati su obezbedili  visoku zaštitu luka.

Bilten "Za našu zemlju", broj 61, januar 2018.