Digitalizacija poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije

Stručna podrška: Aleksandar Bogunović, zamenik direktora Sektora za poljoprivredu, Privredna Komora Srbije

Era novih tehnologija i intenzivnog razvoja novih modela i načina proizvodnje i rada uveliko je zahvatila sve vidove industrijske proizvodnje. Industrijski razvoj novog doba utiče i na sektor poljoprivrede i omogućava novu evoluciju u digitalizovanoj industriji.

Sistemi sakupljanja i obrade velike količine podataka mogu poboljšati donošenje odluka i njihovu primenu na farmama. Time se poljoprivrednim proizvođačima pomaže da predvide ono što ih može očekivati u narednom periodu, kao i da povećaju efikasnost i efektivnost procesa proizvodnje.

Prema navodima svetske organizacije za hranu FAO , procenjuje se da, primenom novih tehnologija, IT sektor ima potencijal da pomogne povećanju poljoprivredne produktivnosti za čak 70% do 2050. godine. Već danas, oko 70-80% nove poljoprivredne opreme sadrži komponentu koja se oslanja na koncept precizne poljoprivrede. Prema istraživanjima IBM Reserach, 90% svih gubitaka useva nastaje usled posledica loših vremenskih uslova. Ova oštećenja useva mogla bi se smanjiti za 25%, koristeći prognozno modeliranje vremena i tehnike koncepta precizne poljoprivrede.

Sastav i osobine obradivog zemljišta mogu značajno da variraju čak i u okviru jedne iste parcele što zavisi od topografije, vrste zemljišta, nivoa vode i hranljivih materija koje prolaze do biljaka i koje utiču na rast njihove biomase. U budućnosti, primenom digitalizovane poljoprivrede moći će da se dobiju specifične informacije o stanju useva na poljima kako bi se olakšalo pravovremeno i adekvatno delovanje na terenu, kao i da bi se omogućilo planiranje budućih koraka.

Digitalizacija poljoprivrednim proizvođačima može dati informaciju o odabiru pravih sorti na nivou pojedinih polja, kao i informaciju o preciznom doziranju đubriva, ali i primeni sredstava za zaštitu bilja, određujući idealno vreme za primenu mera zaštite useva.

Digitalne tehnologije ne samo da otvaraju potpuno nove mogućnosti u industrijalizovanim nacijama, već uvode i visoko specijalizovanu stručnost u najsiromašnije zemlje sveta.

Uvođenjem digitalizacije u poljoprivrednu proizvodnju, poljoprivredni proizvođač će moći da obezbedi praktične i korisne alate za donošenje odluka koje mogu da olakšaju upravljanje rizicima na gazdinstvu, kao i da unaprede konkurentnost proizvodnje na održiv način. Identifikacijom savršenog vremena i količine svakog inputa koji se koristi u proizvodnji na svakom polju, proizvodnja se može personalizovati odnosno, maksimalno optimizirati za svakog proizvođača uz istovremeno snižavanje troškova proizvodnje. Nove tehnologije snimanja terena i infracrvene slike moći će da ukažu na polja ili njegove delove koja trpe stresne faktore čak i pre nego postanu uočljivi za ljudsko oko. Ovako integrisani podaci će omogućiti bolje vođenje gazdinstva i veće prinose uz poštovanje dobrih poljoprivrednih praksi. Već sada se analizom dobijenih podataka mogu identifikovati štetočine, bolesti i korovi na prostoru veličine manje od jednog kvadratnog metra. Praćenje bilja i štetnih organizama putem beleženja, prikupljanja i obrade podataka o zdravstvenom stanju bilja i prisustvu, odnosno odsustvu štetnih organizama, će omogućiti precizno preventivno i pravovremeno delovanje, kao i povećanje prinosa i kvaliteta proizvoda uz optimalnu upotrebu preparata za zaštitu bilja. Digitalna tehnologija prediktivnim delovanjem u agro tehničkim aktivnostima može pomoći u upravljanju rizicima od elementarnih nepogoda.

Nov način digitalizovnog vođenja kroz ELEKTRONSKU Knjiga polja omogućiće lakše praćenje ispunjenosti posebnih pravilnika i zakonskih preporuka. Na ovaj način mogu se voditi druge vrste specifične dokumentacije vezane za upravljanje farmama i proizvodnim procesima čime se olakšava praćenje i usklađenosti sa propisima i jednostavnije, preciznije računovodstvo na farmama.

Jedna od prednosti koncepta precizne poljoprivrede je i ta da njegova primena podrazumeva i intenzivniju saradnju proizvodnog sektora sa istraživačkim institucijama, čime se povećava i znanje svakog aktera u daljem razvoju sistema digitalizacije.

Iako proces uvođenja digitalizacije u poljoprivredu tek počinje, već sada se mogu naslutiti ogromne koristi koje će ovaj sektor imati u narednom periodu. Napredak u istaživanjima i praktična upotreba novih dostignuća u ovoj oblasti usloviće dalji razvoj tehnologije proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda.

Bilten "Za našu zemlju", broj 61, januar 2018.