Značajna pojava divljeg sirka na njivama

O divljeg sirku se sve zna. Da je divlji sirak (Sorghum halepense)  višegodišnja korovska biljka kojoj pogoduju topla i suva staništa. Da je najčešće prisutna u okopavinama, kao i na strništima, ruderalnim staništima, u voćnjacima i vinogradima.

Sirak ima izuzetnu otpornost i visok reproduktivni potencijal. Jedna biljka divljeg sirka može da reprodukuje i do 50.000 semenki godišnje, a seme divljeg sirka u zemljištu može da zadrži vitalnost i do 25 godina. Osim što predstavlja konkurenciju gajenoj biljci u pogledu vode i hranljivih materija, može ugušiti  usev i značajno smanjiti prinos.

Divlji sirak se razmnožava semenom (generativno) i rizomima (vegetativno). Faktor koji uslovljava klijanje semena jeste temperatura zemljišta i ona mora biti u rasponu između 20 i 30°C. Iz tog razloga semena koja se nalaze u površinskom sloju intenzivnije klijaju od onih koji se nalaze u dubini. Posle određenog vremena od oko jedan i po do dva meseca klijanci se bokore i obrazuju rizome. U prvoj godini rizomi prezimljavaju, a u narednim godinama imaju sposobnost regeneracije.

Njegovom značajnom širenju,  najviše je doprinela neadekvatna obrada zemljišta, kao i pojava otpornosti na najčešće upotrebljavane herbicide. Za suzbijanje divljeg sirka, neophodno je primeniti dugoročne i sistemske mere, pravilnu primenu agrotehničkih i hemijskih mera:

1. Agrotehničke mere

- Preventivne mere (čišćenje semena, pravilno postupanje sa otpacima u poljoprivredi, uništavanje sirka pored puteva i na ruderalnim staništima)

- Direktne (obrada, plodored, djubrenje, vreme setve, gustina setve, itd).

2. Hemijske mere

Podrazumevaju  primenu herbicida. Koji će se herbicid primeniti zavisi od biljne vrste u kojoj se sirak nalazi. Posebno treba obratiti pažnju na vreme primene preparata, a najpovoljniji period za primenu je u jutarnjim ili večernjim časovima. Isto tako nikako ne treba tretirati ako je temperatura vazduha iznad 25°C. 

Suzbijanje sirka je daleko teže u kukuruzu nego u soji i suncokretu. Razlog tome jeste što su kukuruz i sirak botanički veoma slični. Tretiranje se vrši kada je kukuruz u fazi 2-6 lista i to herbicidima iz grupe sulfoniluree, dok se u soji i suncokretu mogu se primeniti preparati Fusilade super, Focus ultra i Agil. Količine primene će zavisiti od faze porasta divljeg sirka, a preporuka je da se uradi split aplikacija (dvokratna primena).