Pojava pepelnice na ječmu

Pregledom parcela ozimog ječma i pšenice u regionu Vrbasa, uočena je značajna pojava pepelnice posebno na ječmovima. Najčešće su zaražene parcele iz rane jesenje setve i gustog sklopa. Visoke temperature poslednijih dana sa visokom vlažnošću vazduha i zemljišta, uzrokovale su pojavu ove bolesti.

Simptomi pepelnice se uočavaju na listovima u obliku beličasto-sivih, paperjastih gomilica. Na jače zaraženim biljkama ove paperjaste navlake su rasprostranjene na svom lišću i gotovo su pokrile cele biljke i sve listove na njima. Na pojedinim parcelama zaraženo tkivo je već nekrotiralo i na listovima se uočavaju mrke pege. Parcele gde je zaraza rasprostranjena na celoj površini i gde su gotovo sve biljke zaražene, potrebno je što pre tretirati fungicidima, čim su temperature u toku dana iznad 5°C.

Pepelnica (Erysiphe graminis) je rasprostranjena u svim područjima gde se gaje ozime strnine. Redovna je pojava svake godine na parcelama. Simptomi se mogu uočiti još tokom jeseni ili kao sada tokom zime, kada su temperature visoke. Parcele na kojima je došlo do zaraze ovom gljivom, dobijaju žutu boju, obično su to rane setve, gustog sklopa, i jače nađubrene azotnim đubrivima. Patogen najčešće prezimljava u obliku micelije, a tokom vegetacije širi se konidijama. Konidije klijaju u vlažnim uslovima koji su uvek prisutni u gustim usevima, i na taj način se zaraza najbrže širi.

Fungicidi koji vrlo efikasno suzbijaju pepelnicu su oni na bazi aktivne materije flutriafol, tetrakonazol, tebukonazol, propikonazol i dr.

Ozimi ječam, simptomi pojave pepelnice, Ravno Selo 31.01.2018.god.

  

 

Izvor : PSS VRBAS, Katarina Radonić dipl.ing. zaštite bilja, savetodavac