Pojava FITOTOKSIJE u usevu soje

Pregledom parcela pod sojom na velikoj većini lokaliteta uočena je pojava fitotoksije u usevu u manjem ili većem procentu. Procenat oštećenja se kreće od 10 pa čak i do 30% . Oštećenja su u vidu bledila i žutila na mlađim i starijim listovima biljke. Na starijim listovima gde je veći procenat oštećenja uočena su i nekrotične pojave na listu soje pre svega na obodima.

Oštećenja i fitotoksije na soji su nastale iz sledećih razloga:

  • primenom veće količine preparata za zaštitu u odnosu na fazu porasta useva soje,
  • nedostatka padavina u periodu nakon setve i posle nicanja, u redukovanoj obradi zemljišta, dovodo do toga da korenov sistem soje dopre do dela zemljišta u kojem se nalazi određena količina nerastvorenog i nerazgrađenog preparata za zaštitu od prošle godine i tada nastaju fitotoksična oštećenja na billjci.

Na osnovu rezultata i opsega monitoringa useva koji je sprovodila Stručna služba kompanije Victoria Logistic ova oštečenja, bez obzira na razlog nastanka, se izuzetno dobro mogu rešavati primenom biopreparata Ekstrasol u količini od 2 l/ha. Ukoliko su oštećenja u većem procentu preparat je potrebno primeniti i 2-3 nedelje nakon prve primene bez bojazni da će se narušiti dalji razvoj biljke. Primena Ekstrasol-a u fazi punog cvetanja može samo da utiče na bolje održavanje cvetova soje i poveća otpornost biljke na stres izazvan sušom i visokim temperaturama.

Napomena poljoprivrednim proizvođačima je da ukoliko uoče pomenute promene na svojim usevima soje primene biopreparata Ekstrasol što pre jer svako zaostajenje soje u porastu može značajno uticati na smanjenje prinosa.

Ekstrasol je preparat rizosfernih azotofiksirajućih bakterija, koji je namenjen za poboljšanje prihrane žitarica, povrtarskih I tehničkih kultura, a takođe I za povećanje prinosa. Ekstrasol poboljšava prihvatanje elemenata prihrane od strane biljke, povećava klijavost semena, ubrzava razvoj biljke, smanjuje zaraženost biljaka fitopatogenim mikroorganizmima, jednom rečju povećava produktivnost biljaka. EKSTRASOL SE KORISTI ZA TRETMAN SEMENA, TRETMAN U VEGETACIJI, ZA TRETMAN PRED SKLADIŠTENJE, ZA UBRZANJE RAZGRADNJE ORGANSKIH OSTATAKA, ZA BIOLOŠKU MODIFIKACIJU PELETA MINERALNIH ĐUBRIVA I ZA DETOKSIKACIJU ZEMLJIŠTA.

Za sve dodatne informacije i nabavku biopreparata Ekstrasol-a možete kontaktirati Komercijalne menadžere kompanije Victoria Logistic.

Kontakte možete preuzeti ovde.